Корзина
0
Корзина
0
Добавьте в корзину товаров ещё на 900 гривен, чтобы БЕСПЛАТНО получить товар по Украине до отделения Новой почты.

Ваша корзина пустая

Меню
Купить Фінансовий облік. Навчальний посібник

Фінансовий облік. Навчальний посібник

96 грн
96 грн
Нет в наличии
Описание

Якісно налагоджений бухгалтерський облік — передумова стійкості організації, недбалість і помилки в ньому породжують неабиякі ризики її дестабілізації. Особливо важлива ця проблематика в період трансформації економічної системи, яка ставить нові вимоги до якості бухгалтерської інформації та супроводжується частими змінами нормативної бази діяльності підприємств і бухгалтерського обліку. Здійснення його передбачає дотримання загальних і специфічних правил та процедур, сутність яких з’ясовано у пропонованому навчальному посібнику. У ньому детально і послідовно розкрито теми дисциплін «Фінансовий облік І» і «Фінансовий облік ІІ» з огляду на вимоги нового Податкового кодексу України стосовно бухгалтерської та фінансової діяльності, чинного законодавства і Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Їх проілюстровано завершеними числовими прикладами, запитаннями і завданнями для самоконтролю.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, фахівцям-практикам, керівникам підприємств, менеджерам усіх рівнів управління.

ЗМIСТ:

Фінансовий облік І
1. Загальні основи бухгалтерського обліку
1.1. Сутність бухгалтерського обліку
1.2. Класифікація видів бухгалтерського обліку
1.3. Предмет і метод бухгалтерського обліку
1.4. Функції і завдання бухгалтерського обліку
1.5. Основні принципи та елементи бухгалтерського обліку
1.6. Бухгалтерські регістри
1.7. Оборотна відомість
1.8. Сутність і зміст Балансу
1.9. Бухгалтерські рахунки і подвійний запис. Виправлення помилок
1.10. План рахунків бухгалтерського обліку
1.11. Форми бухгалтерського обліку
2. Основи побудови фінансового обліку
2.1. Стандартизація бухгалтерського обліку і фінансової звітності
2.2. Концептуальна основа РМСБО
2.3. Нормативна і методологічна основи фінансового обліку в Україні
2.4. Концептуальна основа фінансового обліку і складання звітності в Україні
3. Облік грошових коштів і грошових документів
3.1. Сутність, завдання та об’єкти обліку грошових коштів і грошових документів
3.2. Облік безготівкових розрахунків
3.3. Облік касових операцій
3.4. Облік операцій в іноземній валюті
3.5. Облік грошових документів та коштів у дорозі
4. Облік дебіторської заборгованості
4.1. Сутність та завдання обліку дебіторської заборгованості
4.2. Класифікація дебіторської заборгованості
4.3. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками з постачальниками і покупцями
4.4. Облік резерву сумнівних боргів
4.5. Облік векселів одержаних
4.6. Облік службових відряджень і розрахунків з підзвітними особами
4.7. Облік розрахунків за претензіями
5. Облік необоротних матеріальних і нематеріальних активів
5.1. Сутність необоротних активів, основних засобів і їх класифікація
5.2. Оцінювання, зменшення корисності та індексація основних засобів
5.3. Облік руху основних засобів
5.4. Амортизація і зношування основних засобів
5.5. Облік витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію основних засобів
5.6. Облік нематеріальних активів
5.7. Облік гудвілу
5.8. Облік основних засобів соціальної сфери, що не належать підприємству
5.9. Облік інших необоротних матеріальних активів
6. Облік запасів
6.1. Завдання та об’єкти обліку
6.2. Оформлення руху запасів
6.3. Облік руху та оцінювання запасів при вибутті
6.4. Облік тари і тарних матеріалів
6.5. Облік запасних частин
6.6. Облік паливно-мастильних матеріалів
6.7. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
6.8. Облік готової продукції
6.9. Облік довіреностей і бланків суворого обліку та звітності
6.10. Переоцінка (уцінка, дооцінка) запасів
7. Облік фінансових інвестицій
7.1. Фінансові інвестиції, їх класифікація
7.2. Первісне оцінювання фінансових інвестицій
7.3. Оцінювання фінансових інвестицій на дату Балансу
7.4. Облік еквівалентів грошових коштів
7.5. Облік депозитів та ощадних сертифікатів
7.6. Облік інших цінних паперів
8. Облік інвестиційної нерухомості та необоротних активів, утримуваних для продажу
8.1. Облік інвестиційної нерухомості
8.2. Облік необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, і припиненої діяльності
9. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції, робіт і послуг
9.1. Сутність, завдання та об’єкти обліку витрат і собівартості
9.2. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
9.3. Склад витрат, що належать до собівартості продукції (робіт, послуг)
9.4. Облік витрат основного виробництва
9.5. Облік браку виробництва і збитків від браку
9.6. Облік загальновиробничих, адміністративних, на збут та інших витрат операційної діяльності
9.7. Облік витрат майбутніх періодів
9.8. Зведений облік витрат на виробництво
9.9. Облік інших витрат
9.10. Облік надзвичайних витрат
9.11. Поняття «витрати» у цілях оподаткування та отримання інформації про податкові витрати з даних бухгалтерського обліку
9.12. Облік фінансових витрат
Фінансовий облік ІІ
10. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками
10.1. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками грошовими коштами
10.2. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками негрошовими коштами
Бартерні операції
Обмін подібними запасами (активами)
Розрахунки векселями
Облік переведення боргу
Перегляд умов договору
10.3. Облік розрахунків з постачальниками-нерезидентами
10.4. Облік заставних операцій
10.5. Облік списання кредиторської заборгованості
10.6. Відповідальність за розрахунками
11. Облік короткострокових кредитів та інших короткострокових зобов’язань
11.1. Види короткострокових кредитів банку та їх облік
11.2. Облік позик, отриманих від нерезидентів
11.3. Облік банківських гарантій
11.4. Облік фінансової допомоги
11.5. Облік внутрішніх і внутрігосподарських розрахунків
12. Облік довгострокових зобов’язань за позиками та векселями
12.1. Облік довгострокових позик
12.2. Облік довгострокових векселів виданих
12.3. Облік відстрочених податкових зобов’язань
13. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями та з фінансової оренди
13.1. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями
13.2. Облік зобов’язань з оренди майна
13.3. Облік інших довгострокових зобов’язань
14. Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування та інших розрахунків із працівниками
14.1. Завдання та об’єкти обліку трудових затрат і заробітної плати
14.2. Організація оплати праці
14.3. Регулювання фонду оплати праці та фонду споживання
14.4. Облік робочого часу і виробітку та розрахунок заробітної плати
14.5. Облік відпусток
14.6. Відрахування до фондів соціального захисту
14.7. Облік простоїв
14.8. Облік заробітної плати та розрахунків із робітниками і службовцями в системі бухгалтерських рахунків
14.9. Розрахунки за договорами цивільно-правового характеру
14.10. Розрахунки з робітниками і службовцями за іншими операціями
14.11. Розрахунки з власниками корпоративних прав
15. Облік розрахунків із бюджетом за податками та з фондами соціального захисту
15.1. Облік розрахунків із бюджетом
15.2. Облік розрахунків із фондами загальнообов’язкового державного страхування
15.3. Облік розрахунків за позабюджетними платежами
15.4. Відповідальність за порушення строків виконання зобов’язань перед бюджетом і фондами
16. Облік доходів
16.1. Визнання і класифікація доходів
16.2. Оцінка доходу
16.3. Бухгалтерські рахунки та регістри для обліку доходів
16.4. Облік доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг
16.5. Облік інших доходів
16.6. Облік доходів і витрат за операціями з пов’язаними сторонами
16.7. Облік доходів майбутніх періодів
17. Облік власного капіталу, забезпечень, зобов’язань і цільового фінансування
17.1. Сутність, завдання і об’єкти обліку фондів та резервів
17.2. Нормативно-методична база з обліку фондів, резервів і цільового фінансування
17.3. Облік статутного капіталу
17.4. Облік додаткового капіталу
17.5. Облік резервного капіталу
17.6. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)
17.7. Облік вилученого капіталу
17.8. Облік фінансових результатів
17.9. Облік податку на прибуток
17.10. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів
17.11. Облік коштів цільового призначення і цільових надходжень
18. Позабалансовий облік
18.1. Сутність і функції позабалансового обліку
18.2. Позабалансовий облік необоротних активів і запасів
18.3. Позабалансовий облік зобов’язань
18.4. Позабалансовий облік гарантій та забезпечень
18.5. Позабалансовий облік списаних активів
18.6. Позабалансовий облік амортизаційних відрахувань
Література

Фінансовий облік. Навчальний посібник

Купить Фінансовий облік. Навчальний посібник
Артикул : 31978
Издательство : Академія
Автор : Лень В.С.
Язык : Украинский
ISBN13 : 978-966-580-353-9
Формат : 84*108/32
EAN13 : 9789665803539
Страниц : 608
Год издания : 2011
Тип переплета : Твердый
Нет в наличии
Состояние: Новый

Описание

Якісно налагоджений бухгалтерський облік — передумова стійкості організації, недбалість і помилки в ньому породжують неабиякі ризики її дестабілізації. Особливо важлива ця проблематика в період трансформації економічної системи, яка ставить нові вимоги до якості бухгалтерської інформації та супроводжується частими змінами нормативної бази діяльності підприємств і бухгалтерського обліку. Здійснення його передбачає дотримання загальних і специфічних правил та процедур, сутність яких з’ясовано у пропонованому навчальному посібнику. У ньому детально і послідовно розкрито теми дисциплін «Фінансовий облік І» і «Фінансовий облік ІІ» з огляду на вимоги нового Податкового кодексу України стосовно бухгалтерської та фінансової діяльності, чинного законодавства і Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Їх проілюстровано завершеними числовими прикладами, запитаннями і завданнями для самоконтролю.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, фахівцям-практикам, керівникам підприємств, менеджерам усіх рівнів управління.

ЗМIСТ:

Фінансовий облік І
1. Загальні основи бухгалтерського обліку
1.1. Сутність бухгалтерського обліку
1.2. Класифікація видів бухгалтерського обліку
1.3. Предмет і метод бухгалтерського обліку
1.4. Функції і завдання бухгалтерського обліку
1.5. Основні принципи та елементи бухгалтерського обліку
1.6. Бухгалтерські регістри
1.7. Оборотна відомість
1.8. Сутність і зміст Балансу
1.9. Бухгалтерські рахунки і подвійний запис. Виправлення помилок
1.10. План рахунків бухгалтерського обліку
1.11. Форми бухгалтерського обліку
2. Основи побудови фінансового обліку
2.1. Стандартизація бухгалтерського обліку і фінансової звітності
2.2. Концептуальна основа РМСБО
2.3. Нормативна і методологічна основи фінансового обліку в Україні
2.4. Концептуальна основа фінансового обліку і складання звітності в Україні
3. Облік грошових коштів і грошових документів
3.1. Сутність, завдання та об’єкти обліку грошових коштів і грошових документів
3.2. Облік безготівкових розрахунків
3.3. Облік касових операцій
3.4. Облік операцій в іноземній валюті
3.5. Облік грошових документів та коштів у дорозі
4. Облік дебіторської заборгованості
4.1. Сутність та завдання обліку дебіторської заборгованості
4.2. Класифікація дебіторської заборгованості
4.3. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками з постачальниками і покупцями
4.4. Облік резерву сумнівних боргів
4.5. Облік векселів одержаних
4.6. Облік службових відряджень і розрахунків з підзвітними особами
4.7. Облік розрахунків за претензіями
5. Облік необоротних матеріальних і нематеріальних активів
5.1. Сутність необоротних активів, основних засобів і їх класифікація
5.2. Оцінювання, зменшення корисності та індексація основних засобів
5.3. Облік руху основних засобів
5.4. Амортизація і зношування основних засобів
5.5. Облік витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію основних засобів
5.6. Облік нематеріальних активів
5.7. Облік гудвілу
5.8. Облік основних засобів соціальної сфери, що не належать підприємству
5.9. Облік інших необоротних матеріальних активів
6. Облік запасів
6.1. Завдання та об’єкти обліку
6.2. Оформлення руху запасів
6.3. Облік руху та оцінювання запасів при вибутті
6.4. Облік тари і тарних матеріалів
6.5. Облік запасних частин
6.6. Облік паливно-мастильних матеріалів
6.7. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
6.8. Облік готової продукції
6.9. Облік довіреностей і бланків суворого обліку та звітності
6.10. Переоцінка (уцінка, дооцінка) запасів
7. Облік фінансових інвестицій
7.1. Фінансові інвестиції, їх класифікація
7.2. Первісне оцінювання фінансових інвестицій
7.3. Оцінювання фінансових інвестицій на дату Балансу
7.4. Облік еквівалентів грошових коштів
7.5. Облік депозитів та ощадних сертифікатів
7.6. Облік інших цінних паперів
8. Облік інвестиційної нерухомості та необоротних активів, утримуваних для продажу
8.1. Облік інвестиційної нерухомості
8.2. Облік необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, і припиненої діяльності
9. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції, робіт і послуг
9.1. Сутність, завдання та об’єкти обліку витрат і собівартості
9.2. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
9.3. Склад витрат, що належать до собівартості продукції (робіт, послуг)
9.4. Облік витрат основного виробництва
9.5. Облік браку виробництва і збитків від браку
9.6. Облік загальновиробничих, адміністративних, на збут та інших витрат операційної діяльності
9.7. Облік витрат майбутніх періодів
9.8. Зведений облік витрат на виробництво
9.9. Облік інших витрат
9.10. Облік надзвичайних витрат
9.11. Поняття «витрати» у цілях оподаткування та отримання інформації про податкові витрати з даних бухгалтерського обліку
9.12. Облік фінансових витрат
Фінансовий облік ІІ
10. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками
10.1. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками грошовими коштами
10.2. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками негрошовими коштами
Бартерні операції
Обмін подібними запасами (активами)
Розрахунки векселями
Облік переведення боргу
Перегляд умов договору
10.3. Облік розрахунків з постачальниками-нерезидентами
10.4. Облік заставних операцій
10.5. Облік списання кредиторської заборгованості
10.6. Відповідальність за розрахунками
11. Облік короткострокових кредитів та інших короткострокових зобов’язань
11.1. Види короткострокових кредитів банку та їх облік
11.2. Облік позик, отриманих від нерезидентів
11.3. Облік банківських гарантій
11.4. Облік фінансової допомоги
11.5. Облік внутрішніх і внутрігосподарських розрахунків
12. Облік довгострокових зобов’язань за позиками та векселями
12.1. Облік довгострокових позик
12.2. Облік довгострокових векселів виданих
12.3. Облік відстрочених податкових зобов’язань
13. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями та з фінансової оренди
13.1. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями
13.2. Облік зобов’язань з оренди майна
13.3. Облік інших довгострокових зобов’язань
14. Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування та інших розрахунків із працівниками
14.1. Завдання та об’єкти обліку трудових затрат і заробітної плати
14.2. Організація оплати праці
14.3. Регулювання фонду оплати праці та фонду споживання
14.4. Облік робочого часу і виробітку та розрахунок заробітної плати
14.5. Облік відпусток
14.6. Відрахування до фондів соціального захисту
14.7. Облік простоїв
14.8. Облік заробітної плати та розрахунків із робітниками і службовцями в системі бухгалтерських рахунків
14.9. Розрахунки за договорами цивільно-правового характеру
14.10. Розрахунки з робітниками і службовцями за іншими операціями
14.11. Розрахунки з власниками корпоративних прав
15. Облік розрахунків із бюджетом за податками та з фондами соціального захисту
15.1. Облік розрахунків із бюджетом
15.2. Облік розрахунків із фондами загальнообов’язкового державного страхування
15.3. Облік розрахунків за позабюджетними платежами
15.4. Відповідальність за порушення строків виконання зобов’язань перед бюджетом і фондами
16. Облік доходів
16.1. Визнання і класифікація доходів
16.2. Оцінка доходу
16.3. Бухгалтерські рахунки та регістри для обліку доходів
16.4. Облік доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг
16.5. Облік інших доходів
16.6. Облік доходів і витрат за операціями з пов’язаними сторонами
16.7. Облік доходів майбутніх періодів
17. Облік власного капіталу, забезпечень, зобов’язань і цільового фінансування
17.1. Сутність, завдання і об’єкти обліку фондів та резервів
17.2. Нормативно-методична база з обліку фондів, резервів і цільового фінансування
17.3. Облік статутного капіталу
17.4. Облік додаткового капіталу
17.5. Облік резервного капіталу
17.6. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)
17.7. Облік вилученого капіталу
17.8. Облік фінансових результатів
17.9. Облік податку на прибуток
17.10. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів
17.11. Облік коштів цільового призначення і цільових надходжень
18. Позабалансовий облік
18.1. Сутність і функції позабалансового обліку
18.2. Позабалансовий облік необоротних активів і запасів
18.3. Позабалансовий облік зобов’язань
18.4. Позабалансовий облік гарантій та забезпечень
18.5. Позабалансовий облік списаних активів
18.6. Позабалансовий облік амортизаційних відрахувань
Література

Рекомендуемые книги

Купить Бегущий в Лабиринте. Тотальная угроза

Бегущий в Лабиринте. Тотальная угроза

Джеймс Дэшнер

200 грн
Купить Невидимки

Невидимки

Чак Паланик

97 грн
Купить Восток, Запад и секс.История опасных связей

Восток, Запад и секс.История опасных связей

Ричард Бернстайн

315 грн
Купить Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей

Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей

Пер Дженстер, Дэвид

590 грн
Купить Продажи, переговоры. Практика. Примеры

Продажи, переговоры. Практика. Примеры

Азимов Сергей

225 грн
Купить Поллианна. Все истории о Поллианне в одной книге

Поллианна. Все истории о Поллианне в одной книге

Элинор Портер

265 грн
Купить Ни дня без акварели

Ни дня без акварели

Дженна Рейни

560 грн
Купить Как падают рынки. Логика экономических катастроф

Как падают рынки. Логика экономических катастроф

Джон Кэссиди

228 грн
Купить Подарочный пакет кактус (23*18*10 см)

Подарочный пакет кактус (23*18*10 см)

20 грн
Купить Легендарные фотографы современности и их шедевры

Легендарные фотографы современности и их шедевры

Лаура Магни

880 грн
Купить Как понять акварель. Руководство для тех, кто хочет стать мастером

Как понять акварель. Руководство для тех, кто хочет стать мастером

Том Хоффманн

830 грн
Купить QNX Momentics: основы применения +CD

QNX Momentics: основы применения +CD

Зыль Сергей

57 грн
Купить Китайское исследование: обновленное и расширенное издание. Классическая книга о здоровом питании

Китайское исследование: обновленное и расширенное издание. Классическая книга о здоровом питании

Колин Кэмпбелл, Томас Кэмпбелл

522 грн
Купить Трудовий договір. Теорія і практика. Практичний посібник

Трудовий договір. Теорія і практика. Практичний посібник

Бойко М. Д.

155 грн
Купить Большие продажи без компромиссов и оправданий: Система эффективных продаж по телефону и на встречах

Большие продажи без компромиссов и оправданий: Система эффективных продаж по телефону и на встречах

Сергей Семенов

279 грн
Купить Автобиография. Евангелие богатства

Автобиография. Евангелие богатства

Эндрю Карнеги

335 грн
Купить Космос. Большая раскраска (конверт)

Космос. Большая раскраска (конверт)

75 грн
Купить Презентации в стиле TED: 9 приемов лучших в мире выступлений

Презентации в стиле TED: 9 приемов лучших в мире выступлений

Кармин Галло

395 грн
Купить Флеш-картки English Student Картки для вивчення  IT English. 500 карток, 13 тем, 6 ігор

Флеш-картки English Student Картки для вивчення IT English. 500 карток, 13 тем, 6 ігор

350 грн
Купить Самоучитель по математике в объеме школьного курса для подготовке к тестам.

Самоучитель по математике в объеме школьного курса для подготовке к тестам.

Полозюк О.Е.

12 грн
Купить Маргаритко, моя квітко

Маргаритко, моя квітко

Крістіне Нестлінгер

130 грн
Купить Дівчина у потягу (кiнообкладинка)

Дівчина у потягу (кiнообкладинка)

Пола Хокинс

74 грн
Купить Комплект игры «Thinkers 6-9 лет - Эрудиция Выпуск 4» (рус.)

Комплект игры «Thinkers 6-9 лет - Эрудиция Выпуск 4» (рус.)

186 грн
Купить Переговоры: Полный курс

Переговоры: Полный курс

Гэвин Кеннеди

449 грн
Купить Менеджмент

Менеджмент

Брайан Трейси

293 грн
Купить Історія економічних учень: Хрестоматія. Рекомендовано МОН

Історія економічних учень: Хрестоматія. Рекомендовано МОН

Віктор Базилевич

360 грн
Купить PHP на примерах

PHP на примерах

Поляков А.К.

235 грн
Купить Дитина народилася!

Дитина народилася!

Марія Малихіна

170 грн
Купить Творческий приступ. Автобиографическая драма-раскраска о счастье, вдохновении, взлетах и падениях, отчаянии и надежде (в 30 актах)

Творческий приступ. Автобиографическая драма-раскраска о счастье, вдохновении, взлетах и падениях, отчаянии и надежде (в 30 актах)

Яна Франк

230 грн
Купить Управление финансовыми потоками компаний

Управление финансовыми потоками компаний

Чухланцев Д.О.

28 грн
Купить Секс и философия. Переосмысление де Бовуар и Сартра

Секс и философия. Переосмысление де Бовуар и Сартра

Эдвард Фуллбрук, Кейт Фуллбрук

130 грн
Купить Подарочный пакет цветная доска (23*18*10 см)

Подарочный пакет цветная доска (23*18*10 см)

20 грн
Купить Віра предків наших

Віра предків наших

Володимир Шаян

215 грн
Купить Английский за 6 недель (Книга+CD в коробке)

Английский за 6 недель (Книга+CD в коробке)

Элизабет Смит

130 грн
Купить Десять негритят

Десять негритят

Агата Кристи

96 грн
Купить Юнг в комиксах. Биография, идеи, труды

Юнг в комиксах. Биография, идеи, труды

Мэгги Хайд, Майкл МакГиннесс

145 грн
Купить Анатомия бега

Анатомия бега

Джо Пулео, Патрик Милрой

600 грн
Купить Вязание спицами без слёз

Вязание спицами без слёз

Надежда Бахарева, Татьяна Михайлова

315 грн
Купить Мечтай, создавай, изменяй! Как молодые предприниматели меняют мир и зарабатывают состояния

Мечтай, создавай, изменяй! Как молодые предприниматели меняют мир и зарабатывают состояния

Сара Лейси

220 грн
Купить Книга о потерянном времени: У вас больше возможностей, чем вы думаете

Книга о потерянном времени: У вас больше возможностей, чем вы думаете

Лора Вандеркам

335 грн

Цитаты пользователей

Всего цитат
0

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

Отзывы

Отзывы
0 рецензий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

Параметры

Артикул : 31978
Издательство : Академія
Автор : Лень В.С.
Язык : Украинский
ISBN13 : 978-966-580-353-9
Формат : 84*108/32
EAN13 : 9789665803539
Страниц : 608
Год издания : 2011
Тип переплета : Твердый
Все права защищены © 2003-2018 Bookzone.com.ua              Условия использования | Политика конфиденциальности